narasimha-kavacham-lyrics
narasimha-kavacham-lyrics

Sri Narasimha Kavacham Lyrics

Table of Contents

narasimha-kavacham-lyrics
narasimha-kavacham-lyrics

Sri Narasimha Kavacham Lyrics

Narasimha-Kavacham Vaksye
Prahladenoditam Pura
Sarva-Raksa-Karam Punyam
Sarvopadrava-Nasanam

Sarva-Sampat-Karam Chaiva
Svarga-Moksa-Pradayakam
Dhyatva Narsimham Devesam
Hema-Simhasana-Sthitam

Vivrtasyam Tri-Nayanam
Sarad-Indu-Sama-Prabham
Laksmyalingita-Vamangam
Vibhutibhir Upasritam

Catur-Bhujam Komalangam
Svarna-Kundala-Sobhitam
Sriyasu-Sobhitoraskam
Ratna-Keyura-Mudritam

Tapta-Kancana-Sankasam
Pita-Nirmala-Vasasam
Indradi-Sura-Maulistha
Sphuran Manikya-Diptibhih

Virajita-Pada-Dvandvam
Sankha-Cakradi-Hetibhih
Garutmata Chavinayat
Stuyamanam Mudanvitam

Sva-Hrt-Kamala-Samvasam
Kritva Tu Kavacham Pathet
Narsimho Me Sirah Patu
Loka-Raksatma-Sambhavah

Sarvago Pi Stambha-Vasah
Palam Me Raksatu Dhvanim
Narsimho Me Drsau Patu
Soma-Suryagni-Locanah

Smrtim Me Patu Nrharih
Muni-Varya-Stuti-Priyah
Nasam Me Simha-Nasas Tu
Mukham Laksmi-Mukha-Priyah

Sarva-Vidyadhipah Patu
Narsimho Rasanam Mama
Vaktram Patv Indu-Vadanah
Sada Prahlada-Vanditah

Narsimhah Patu Me Kantham
Skandhau Bhu-Bharananta-Krt
Divyastra-Sobhita-Bhujo
Narsimhah Patu Me Bhujau

Karau Me Deva-Varado
Narsimhah Patu Sarvatah
Hrdayam Yogi-Sadhyas Cha
Nivasam Patu Me Harih

Madhyam Patu Hiranyaksa
Vaksah-Kuksi-Vidaranah
Nabhim Me Patu Nrharih
Sva-Nabhi-Brahma-Samstutah

Brahmanda-Kotayah Katyam
Yasyasau Patu Me Katim
Guhyam Me Patu Guhyanam
Mantranam Guhya-Rupa-Dhrk

Uru Manobhavah Patu
Januni Nara-Rupa-Dhrk
Janghe Patu Dhara-Bhara
Harta Yo ’Sau Nr-Kesari

Sura-Rajya-Pradah Patu
Padau Me Nrharisvarah
Sahasra-Sirsa-Purusah
Patu Me Sarvasas Tanum

Mahograh Purvatah Patu
Maha-Viragrajo ’Gnitah
Maha-Visnuh Daksine Tu
Maha-Jvalas Tu Nairrtau

Pascime Patu Sarveso
Disi Me Sarvatomukhah
Narsimhah Patu Vayavyam
Saumyam Bheesana-Vigrahah

Isanyam Patu Bhadro Me
Sarva-Mangala-Dayakah
Samsara-Bhayadah Patu
Mrtyor Mrtyur Nr-Kesari

Idam Narsimha-Kavacham
Prahlada-Mukha-Manditam
Bhaktiman Yah Pathennityam
Sarva-Papaih Pramucyate

Idam Narsimha-Kavacham
Prahlada-Mukha-Manditam
Bhaktiman Yah Pathennityam
Sarva-Papaih Pramucyate

Putravan Dhanavan Loke
Dirghayur Upajayate
Yam Yam Kamayate Kamam
Tam Tam Prapnoty Asamsayam

Putravan Dhanavan Loke
Dirghayur Upajayate
Yam Yam Kamayate Kamam
Tam Tam Prapnoty Asamsayam

Sarvatra Jayam Apnoti
Sarvatra Vijayi Bhavet
Bhumy Antariksa-Divyanam
Grahanam Vinivaranam

Vrscikoraga-Sambhuta
Visapaharanam Param
Brahma-Raksasa-Yaksanam
Durotsarana-Karanam

Bhurje Va Talapatre
Va Kavacham Likhitam Subham
Kara-Mule Dhrtam Yena
Sidhyeyuh Karma-Siddhayah

Devasura-Manusyesu
Svam Svam Eva Jayam Labhet
Eka-Sandhyam Tri-Sandhyam Va
Yah Pathen Niyato Narah

Sarva-Mangala-Mangalyam
Bhuktim Muktim Cha Vindati
Dva-Trimsati-Sahasrani
Pathechhuddhatmabhir Nribhih

Sarva-Mangala-Mangalyam
Bhuktim Muktim Cha Vindati
Dva-Trimsati-Sahasrani
Pathechhuddhatmabhir Nribhih

Kavachasyasya Mantrasya
Mantra-Siddhih Prajayate
Anena Mantra-Rajena
Krtva Bhasmabhi Mantranam

Tilakam Bibhriyad Yas Tu
Tasya Graha-Bhayam Haret
Tri-Varam Japamanas Tu
Dattam Varyabhimantrya Cha

Prasaye Dyam Naram Mantram
Narsimha-Dhyanamacaret
Tasya Rogah Pranasyanti
Ye Cha Syuh Kuksi-Sambhavah

Kimatra Bahunoktena
Narsimha Sadrso Bhavet
Manasa Cintitam Yattu Sa
Tacchapnotya Samsayam

Garjantam Garjayantam Nija-Bhuja Patalam
Sphotayantam Hatantam
Dipyantam Tapayantam
Divi Bhuvi Ditijam Ksepayantam Ksipantam
Krandantam Rosayantam
Disi Disi Satatam Samharantam Bharantam
Viksantam Ghurnayantam
Kara-Nikara-Sataih
Divya-Simham Namami
Divya-Simham Namami
Divya-Simham Namami

Iti Sri-Brahmanda-Purane Prahladoktam
Sri-Narsimha-Kavacham Sampurnam.


Ati Chendada song lyrics in English Any changes, and correction please comment, and also comment on your reading experience Thank you for reading our content “lyrics-explorer