You are currently viewing Pokemon Theme Song 2 (Pokemon ki duniya) Lyrics

Pokemon Theme Song 2 (Pokemon ki duniya) Lyrics

Pokemon Johto Theme Song Lyrics Ek Nai Duniya Banaenge Lyrics
 

Tumhe banna hai Master,
Pokémon!
Kya ban sakte ho tum
Number one!?

Karni hai koi jaldi nahi
Jagani hai mujhe himmat (Pokémon)
Uthane hain khatre kaee
Yaad rakhne hein sabak
Jaana hai jahan koi
Aur gaya na ho (yeah)
Seekhne hein tarike nayen
Apni shakti ke bal per

Jeete hain hum is Pokémon ki duniya me
(Po-ké-mon)
Banunga main mahaan Master sabhi se
(Greatest Master)
Jeete hain hum is Pokémon ki duniya me
(Po-ké-mon)
Mera hai ye imtehaan
Banna hai sabse mahaan

Tumhe banna hai Master
Pokémon!
Kya ban sakte ho tum
Number one!?
Jeete hain hum is Pokémon ki duniya main
(Po-ké-mon)
Banunga main mahan Master sabhi se
Apni shakti hai apne hi haathon main
(Po-ké-mon)