damodarashtakam-lyrics
damodarashtakam-lyrics

Sri Damodarashtakam Lyrics downlaod free lyrics

Table of Contents

damodarashtakam-lyrics

Sri Damodarashtakam Lyrics

Namamisvaram Sad-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam
Namamisvaram Sad-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam

Yasoda-Bhiyolukhalad Dhavamanam
Paramrstam Atyantato Drutya Gopya
Yasoda-Bhiyolukhalad Dhavamanam
Paramrstam Atyantato Drutya Gopya

Rudantam Muhur Netra-Yugmam Mrjantam
Karambhoja-Yugmena Satanka-Netram
Rudantam Muhur Netra-Yugmam Mrjantam
Karambhoja-Yugmena Satanka-Netram

Muhuh Svasa-Kampa-Trirekhanka-Kantha-
Sthita-Graivam Damodaram Bhakti-Baddham
Muhuh Svasa-Kampa-Trirekhanka-Kantha-
Sthita-Graivam Damodaram Bhakti-Baddham

Itidrk Sva-Lilabhir Ananda-Kunde
Sva-Ghosam Nimajjantam Akhyapayantam
Itidrk Sva-Lilabhir Ananda-Kunde
Sva-Ghosam Nimajjantam Akhyapayantam

Tadiyesita-Jnesu Bhaktair Jitatvam
Punah Prematas Tam Satavrtti Vande
Tadiyesita-Jnesu Bhaktair Jitatvam
Punah Prematas Tam Satavrtti Vande

Varam Deva Moksam Na Moksavadhim Va
Na Canyam Vrne ‘Ham Varesad Apiha
Varam Deva Moksam Na Moksavadhim Va
Na Canyam Vrne ‘Ham Varesad Apiha

Idam Te Vapur Natha Gopala-Balam
Sada Me Manasy Avirastam Kim Anyaih
Idam Te Vapur Natha Gopala-Balam
Sada Me Manasy Avirastam Kim Anyaih

Vasudeva-Sutam Devam Kansa-Chanura-Mardanam
Devaki-Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum
Rukmini Keli Samyuktam Pitambara Susobhitam
Avapta Tulasi Gandham Krishnam Vande Jagadgurum

Idam Te Mukhambhojam Atyanta-Nilair
Vrtam Kuntalaih Snigdha-Raktais Ca Gopya
Idam Te Mukhambhojam Atyanta-Nilair
Vrtam Kuntalaih Snigdha-Raktais Ca Gopya

Muhus Cumbitam Bimba-Raktadharam Me
Manasy Avirastam Alam Laksa-Labhaih
Muhus Cumbitam Bimba-Raktadharam Me
Manasy Avirastam Alam Laksa-Labhaih

Namo Deva Damodarananta Visno
Prasida Prabho Duhkha-Jalabdhi-Magnam
Namo Deva Damodarananta Visno
Prasida Prabho Duhkha-Jalabdhi-Magnam

Kripa-Drsti-Vrstyati-Dinam Batanu
Grhanesa Mam Ajnam Edhy Aksi-Drsyah
Kripa-Drsti-Vrstyati-Dinam Batanu
Grhanesa Mam Ajnam Edhy Aksi-Drsyah

Kuveratmajau Baddha-Murtyaiva Yadvat
Tvaya Mochitau Bhakti-Bhajau Krtau Cha
Kuveratmajau Baddha-Murtyaiva Yadvat
Tvaya Mochitau Bhakti-Bhajau Krtau Cha

Tatha Prema-Bhaktim Svakam Me Prayaccha
Na Mokse Graho Me Sti Damodareha
Tatha Prema-Bhaktim Svakam Me Prayaccha
Na Mokse Graho Me Sti Damodareha

Namas Te Stu Damne Sphurad-Dipti-Dhamne
Tvadiyodarayatha Visvasya Dhamne
Namas Te Stu Damne Sphurad-Dipti-Dhamne
Tvadiyodarayatha Visvasya Dhamne

Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo ‘Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam
Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo ‘Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam

Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo ‘Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam

Namamisvaram Sat-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam
Namamisvaram Sat-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam.


Ati Chendada song lyrics in English Any changes, and correction please comment, and also comment on your reading experience Thank you for reading our content “lyrics-explorer