damodarashtakam-lyrics
damodarashtakam-lyrics

Sri Damodarashtakam Lyrics downlaod free lyrics

Table of Contents

damodarashtakam-lyrics

Sri Damodarashtakam Lyrics

Namamisvaram Sad-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam
Namamisvaram Sad-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam

Yasoda-Bhiyolukhalad Dhavamanam
Paramrstam Atyantato Drutya Gopya
Yasoda-Bhiyolukhalad Dhavamanam
Paramrstam Atyantato Drutya Gopya

Rudantam Muhur Netra-Yugmam Mrjantam
Karambhoja-Yugmena Satanka-Netram
Rudantam Muhur Netra-Yugmam Mrjantam
Karambhoja-Yugmena Satanka-Netram

Muhuh Svasa-Kampa-Trirekhanka-Kantha-
Sthita-Graivam Damodaram Bhakti-Baddham
Muhuh Svasa-Kampa-Trirekhanka-Kantha-
Sthita-Graivam Damodaram Bhakti-Baddham

Itidrk Sva-Lilabhir Ananda-Kunde
Sva-Ghosam Nimajjantam Akhyapayantam
Itidrk Sva-Lilabhir Ananda-Kunde
Sva-Ghosam Nimajjantam Akhyapayantam

Tadiyesita-Jnesu Bhaktair Jitatvam
Punah Prematas Tam Satavrtti Vande
Tadiyesita-Jnesu Bhaktair Jitatvam
Punah Prematas Tam Satavrtti Vande

Varam Deva Moksam Na Moksavadhim Va
Na Canyam Vrne β€˜Ham Varesad Apiha
Varam Deva Moksam Na Moksavadhim Va
Na Canyam Vrne β€˜Ham Varesad Apiha

Idam Te Vapur Natha Gopala-Balam
Sada Me Manasy Avirastam Kim Anyaih
Idam Te Vapur Natha Gopala-Balam
Sada Me Manasy Avirastam Kim Anyaih

Vasudeva-Sutam Devam Kansa-Chanura-Mardanam
Devaki-Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum
Rukmini Keli Samyuktam Pitambara Susobhitam
Avapta Tulasi Gandham Krishnam Vande Jagadgurum

Idam Te Mukhambhojam Atyanta-Nilair
Vrtam Kuntalaih Snigdha-Raktais Ca Gopya
Idam Te Mukhambhojam Atyanta-Nilair
Vrtam Kuntalaih Snigdha-Raktais Ca Gopya

Muhus Cumbitam Bimba-Raktadharam Me
Manasy Avirastam Alam Laksa-Labhaih
Muhus Cumbitam Bimba-Raktadharam Me
Manasy Avirastam Alam Laksa-Labhaih

Namo Deva Damodarananta Visno
Prasida Prabho Duhkha-Jalabdhi-Magnam
Namo Deva Damodarananta Visno
Prasida Prabho Duhkha-Jalabdhi-Magnam

Kripa-Drsti-Vrstyati-Dinam Batanu
Grhanesa Mam Ajnam Edhy Aksi-Drsyah
Kripa-Drsti-Vrstyati-Dinam Batanu
Grhanesa Mam Ajnam Edhy Aksi-Drsyah

Kuveratmajau Baddha-Murtyaiva Yadvat
Tvaya Mochitau Bhakti-Bhajau Krtau Cha
Kuveratmajau Baddha-Murtyaiva Yadvat
Tvaya Mochitau Bhakti-Bhajau Krtau Cha

Tatha Prema-Bhaktim Svakam Me Prayaccha
Na Mokse Graho Me Sti Damodareha
Tatha Prema-Bhaktim Svakam Me Prayaccha
Na Mokse Graho Me Sti Damodareha

Namas Te Stu Damne Sphurad-Dipti-Dhamne
Tvadiyodarayatha Visvasya Dhamne
Namas Te Stu Damne Sphurad-Dipti-Dhamne
Tvadiyodarayatha Visvasya Dhamne

Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo β€˜Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam
Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo β€˜Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam

Namo Radhikayai Tvadiya-Priyayai
Namo β€˜Nanta-Lilaya Devaya Tubhyam

Namamisvaram Sat-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam
Namamisvaram Sat-Chid-Ananda-Rupam
Lasat-Kundalam Gokule Bhrajamanam.


Ati Chendada song lyrics in English Any changes, and correction please comment, and also comment on your reading experience Thank you for reading our content β€œlyrics-explorerβ€œ

Leave a Reply